Användarvillkor, P+

ver. 20.1

Detta kontrakt gäller nyttjandet av tjänsten P+ Covid -19. Tjänsten förmedlar kontakt mellan arbetssökande och butiker eller lagercentraler som söker arbetskraft och kommer initialt att finnas tillgänglig fram till och med 30 juli 2021 ”Tjänsten”.

  1. Kontrakt

1.1 Kontrakt
För att registrera ett konto och använda Tjänsten krävs att Du är över 18 år.
Om Du söker arbetskraft måste Du vara en butik eller lagercentral för att få registrera ett konto och nyttja Tjänsten.
Genom att Du registrerar ett konto och använder Tjänsten godkänner Du kontraktet samt de villkor som anges i dessa Användarvillkor och Du samtycker till att ett juridiskt bindande avtal ingås. Kontrakt och Användarvillkor avser både när Du registrerar Dig som arbetssökande och när Du söker personal.

Det är inte tillåtet att registrera ett konto med felaktig eller vilseledande information om Din identitet. Du får bara registrera ett konto som Du själv kan stå för.

Till villkoren hör även vid var tid gällande ”Personuppgiftspolicy” som utgör ett separat dokument. I detta beskrivs hur Dina personuppgifter samlas in, behandlas och delas.

1.2 Avtalsparter
Avtalsparter i kontraktet och Användarvillkoren är:

  • SRB Gruppen AB, Rosenlundsgatan 13, 118 53 Stockholm, org.nr. 556608-7382 (Systemleverantör), i villkoren kallad ”Vi, Vår eller Oss”.
  • Den som registrerar sig som användare av Tjänsten oavsett om syftet är att registrera sig som arbetssökande eller att söka personal och/eller bemanning (Användare), i villkoren kallad ”Du, Din eller Ditt”.

1.3 Kontakt och aviseringar
Om Du har frågor med anledning av Tjänsten och dess nyttjande eller Användarvillkoren kan Du kontakta Oss på pplus@srbgruppen.se.
Du godkänner att Vi skickar meddelanden och aviseringar till Dig via Din registrerade kontaktinformation eller via Vår webplats. Det är viktigt att Du håller Din kontaktinformation uppdaterad så Du inte missar meddelanden från Oss.

1.4 Uppsägning av kontrakt
Om Du vill säga upp kontraktet kan Du göra det när som helst genom att stänga och avsluta Ditt konto och sluta besöka samt använda Tjänsten.
Om Vi vill säga upp Kontraktet kan Vi göra det när som helst genom att meddela Dig via Din registrerade kontaktinformation. Om Vi säger upp kontraktet upphör Din tillgång till Tjänsten vid närmast kommande månadsskifte.

I de fall kontraktet sägs upp och kontraktstiden löper ut är både Du och Vi även fortsättningsvis bundna till villkoren i p ­3.2, 3.3, 5.1, samt 6.3. Allt som ägts av endera parten före avslutet behålls i respektive parts ägo även efter avslutet.

1.5 Ändringar av villkor
Över tid kan Användarvillkoren eller Personuppgiftspolicyn komma att ändras. Om ändringarna har en väsentlig betydelse kommer dessa att kommuniceras ut till alla användare för att Du ska få möjlighet att ta del av dessa innan de träder i kraft.

Om Du väljer att inte acceptera ändringarna har Du alltid möjlighet att avsluta Ditt konto, om Du väljer att fortsätta använda Tjänsten har Du därigenom även accepterat de nya villkoren.

1.6 Överlåtelse av förpliktelser
Du får inte överlåta Dina förpliktelser enligt Användarvillkoren till tredje part utan vårt skriftliga samtycke.

  1. Tjänsten

2.1 Tillgänglighet till Tjänsten
För att möta förändringar i vid var tid aktuella förutsättningar kan Vi komma att ändra, stänga av eller avsluta Tjänsten. Vi kan även komma att förlänga perioden där Tjänsten är aktiv.

Vi garanterar inte att Tjänsten fungerar utan avbrott eller fel och Tjänsten tillhandahålls i ”Befintligt skick”.
Om Du bryter mot Användarvillkoren eller missbrukar Ditt konto eller information som Du får tillgång till genom Tjänsten har Vi rätt att omedelbart avsluta Ditt konto så att Du inte längre kan använda Tjänsten.

2.2 Förändringar av Tjänsten
Vi har rätt att genomföra förändringar i Tjänsten samt i hur Tjänsten tillhandahålls och Vi behöver inte meddela Dig om detta såvida det inte påverkar Dig negativt i en väsentlig betydelse. Om Du inte är nöjd med förändringarna har Du alltid möjlighet att när som helst avsluta Ditt konto.

2.3 Underhåll av Tjänsten
Vi har rätt att begränsa eller stänga av Din tillgång till Tjänsten om det är motiverat av tekniska, underhålls-, drifts- eller säkerhetsmässiga orsaker.

2.4 Risk för skada
Om Vårt tillhandahållande av Tjänsten kan komma att medföra skada för Oss har Vi rätt att begränsa eller stänga av Din tillgång till Tjänsten.

  1. Användande av Tjänsten

3.1 Användande av Tjänsten
När Du registrerar ett konto och därmed även godkänner Användarvillkoren får Du en icke-exklusiv rätt att nyttja Tjänsten. Du får dock endast nyttja Tjänsten på ett professionellt sätt och inom ramen för Din egen verksamhet eller när Du söker anställning.
Du får inte analysera eller övervaka Tjänsten eller dess funktionalitet i konkurrerande syfte.

3.2 Användande av information
Du får endast använda publicerad information för att skapa kontakt med arbetssökande och arbetsgivare med ett reellt bemanningsbehov för egen räkning och Du ansvarar för att inte använda information på ett felaktigt, stötande eller på annat sätt olagligt sätt. Du får inte använda Tjänsten eller publicerad information för annan persons eller annan verksamhets räkning än Din egen.

3.3 Kopiera eller spara information
Du har inte rätt att kopiera, sprida eller på annat sätt spara eller behandla information om användare av Tjänsten utanför Tjänsten. Detta gäller i synnerhet men inte uteslutande i förhållande till GDPR och övrigt gällande lagstiftning.
Om Vi drabbas av skadestånd eller liknande på grund av att Du bryter mot denna punkt förbinder Du Dig till att hålla Oss skadelösa

  1. Information

4.1 Publicerad information
Du är medveten om och samtycker till att information och material som Du publicerar i Tjänsten kan ses av andra användare. Vi är dock inte skyldiga att låta Dig publicera information och material och Vi har rätt att ta bort information och material med eller utan förvarning.
Som användare godkänner Du att Vi har åtkomst till samt kan lagra, behandla och använda information och personuppgifter som Du tillhandahåller Oss i enlighet med Vår Personuppgiftspolicy.
Du äger allt material såsom CV etc. och personlig information som Du själv tillhandahåller men Du ger även Oss rätt att utan ersättning eller ytterligare medgivande publicera Din informationen i Tjänsten.

4.2 Korrekt information
Du förbinder dig till att endast tillhandahålla innehåll eller information som inte bryter mot lagar eller någon annans rättigheter inkl. immateriella rättigheter. Enbart sanningsenlig information får uppges i Ditt konto och vid missbruk kan kontot stängas ner.
Vi granskar inte om den information som publiceras är korrekt och sanningsenlig och Du accepterar att Vi inte är ansvariga för information och material som publiceras av användare.

4.3 Lagring av information
Som användare är Du medveten om att Du själv ansvarar för att säkerställa egen lagring och säkerhetskopior av den information och det material Du publicerar. Vi ansvarar inte för att detta lagras i Tjänsten för Din räkning eller att kopior av detta kan begäras av Dig utöver det som krävs av gällande lagar eller Personuppgiftspolicy.

4.4 Spridning av information
Vi ska i den utsträckning omständigheterna och Personuppgiftspolicy kräver säkerställa att informationen som hanteras i Tjänsten inte sprids på ett obehörigt sätt.
Vi kommer inte heller använda Din information till andra ändamål än att förmedla kontakter mellan arbetssökande och arbetsgivare.

  1. Immateriella rättigheter

5.1 Immateriella rättigheter
Vi äger alla immateriella rättigheter såsom programvara, varumärke och logotyper till Tjänsten samt information och övrig data som Vi tillhandahåller och används inom ramen för Tjänsten. Användande av Tjänsten innebär inte någon form av överlåtelse av Våra immateriella rättigheter.
Varumärken, logotyper och övrigt material som Du publicerar när Du använder Tjänsten tillhör respektive ägare.

5.2 Kopiering av programvara
Du har inte rätt att kopiera programvara som ingår i Tjänsten.

5.3 Tredje mans immateriella rättigheter
Du ansvarar för att Du har de rättigheter som krävs för att Din egen programvara ska kunna användas tillsammans med Tjänsten. Om krav på ersättning gällande intrång riktas mot Oss avseende detta ska Du hålla Oss skadeslösa.

  1. Säkerhet

6.1 Utrustning och skadlig kod
Du ansvarar för eventuella fel och brister som finns i Din egen utrustning eller programvara. Du ansvarar även för att säkerställa att information, data och dokument som publiceras i Tjänsten är fria från virus och annan skadlig programvara eller kod.

6.2 Behöriga användare och Inloggningsuppgifter
Om Du är arbetssökande är det endast Du själv som är behörig att använda Tjänsten genom Ditt konto. Om Du är en butik eller lagercentral är Du ansvarig för att utse personer som är behöriga att använda Tjänsten och Du ansvarar för deras användande av Tjänsten enligt Användarvillkoren. Personer som inte är behöriga har inte rätt att nyttja Tjänsten.

Du ansvarar även för att använda ett starkt och säkert lösenord samt att inte lämna ut information om Dina inloggningsuppgifter och övrig liknande information till obehöriga.

6.3 Intrång
Om Du får kännedom om obehörig åtkomst till Tjänsten ska Du omgående meddela Oss om detta. Du ska även skyndsamt meddela Oss om Du upptäcker säkerhetsrisker, misstänkta eller inträffade intrång eller liknande.

  1. Ersättning

7.1 Ersättning för användande av Tjänsten
Du har rätt att tills vidare använda Tjänsten utan ersättning. Detta gäller initialt till och med 30 juli 2021.

Ersättningsvillkoren och prislista kan komma att förändras efter den initiala perioden om Du är arbetsgivare men detta kommer i så fall att kommuniceras ut till alla användare för att Du ska få möjlighet att ta del av detta innan det träder i kraft. Om Du väljer att inte acceptera ändringarna har Du alltid möjlighet att avsluta Ditt konto, om Du väljer att fortsätta använda Tjänsten har Du därigenom även accepterat de nya villkoren.

7.2 Tilläggstjänster
Om Du beställer tilläggstjänster av Oss utöver det grundläggande användandet av Tjänsten samtycker Du till att Vi debiterar en ersättning för detta enligt vid var tid gällande prislista. Samtliga priser anges exklusive moms.

Tilläggstjänster kan bland annat innebära att Vi bistår med search- och urvalsarbete eller genomför hela rekryteringsarbetet.

7.3 Betalningsvillkor
Om inte annat överenskommits mellan Oss faktureras tilläggstjänster i månadsvis i efterskott med betalningsvillkor 30 dagar.
Vi har rätt till lagstadgad dröjsmålsränta och annan ersättning vid betalningsdröjsmål av förfallen faktura. Vi äger även rätt att, tills betalning inkommer, upphöra med tillhandahållet av Tjänsten.

7.4 Merkostnader vid missbruk
Om Vi drabbas av merkostnader på grund av att Du inte har följt Användarvillkoren, använt personuppgifter på annat sätt än för Tjänstens ändamål eller på annat sätt missbrukat Tjänsten ska Du ersätta oss för dessa utan begränsning till belopp.

  1. Allmänt

8.1 Skadestånd
Vårt skadeståndsansvar vid kontraktsbrott är begränsat till ej förfallen ersättning för Tjänsten till dess Tjänsten avslutas. Denna begränsning gäller även för eventuella Tilläggstjänster som utförs med anledning av Tjänsten.

Vi ansvarar inte för indirekta förluster eller följdskada såsom utebliven vinst eller förluster till följd av ersättningsanspråk från tredje man. Vi ansvar heller inte för förlust av data.

8.2 Force majeure
Part behöver inte fullgöra förpliktelser enligt Avtalet om fullgörande omöjliggörs, förhindras eller annars i väsentlig mån försvåras på grund av myndighetsåtgärd, strejk, konflikt på arbetsmarknaden, långvarigt IT-haveri, naturkatastrof eller därmed jämställda omständigheter. En förutsättning för att befrielsen ska gälla är att det är fråga om en omständighet som part skäligen inte kunde ha räknat med och som heller inte skäligen kunde ha undvikits eller övervunnits.

För befrielse enligt ovan ska part utan dröjsmål meddela den andra parten.

Om fullgörande av avtalet väsentligen förhindras under en längre tid än tre månader på grund av den inträffade omständigheten äger vardera parten rätt att häva Avtalet. Ersättning utgår ej vid hävning på grund av force majeure-händelse.

8.3 Tvist
Tvist i anledning av dessa Användarvillkor ska slutligt avgöras vid allmän domstol med tingsrätt som första instans. Svensk lag ska gälla